Whistleblowing

Nová právní úprava přinese důležité změny nejen pro veřejný sektor, ale i pro ten soukromý. Cílem legislativy je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním. Poškození veřejného zájmu má spočívat v porušení práva v předem definovaných oblastech. Jde například o oblast veřejných zakázek, finančních služeb, praní peněz a financování terorismu, ochrany životního prostředí a další. Oznamovatelé protiprávního jednání budou chráněni jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.

Co musím udělat?

1) Zavedení interního oznamovacího systému – Organizace musí zavést interní oznamovací systém a mechanismy, které slouží k anonymnímu nahlašování oznámení a řešení protiprávního jednání.

2) Proškolení zaměstnanců – Cílem školení je komplexně seznámit účastníky s problematikou interního systému pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové praxi, a to jak z hlediska tzv. best practice v rámci korporátní compliance, tak i z hlediska stávající i připravované nové právní úpravy.

3) Jmenování příslušné osoby – Zaměstnavatel musí jmenovat příslušnou osobu (možnost externího dodavatele), která spravuje pro zaměstnavatele vnitřní oznamovací systém, Příslušnou osobou může být jen osoba bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude práva a povinnosti podle tohoto zákona řádně vykonávat.

Vnitřní oznamovací systém zavede zaměstnavatel, který je:

a) veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, s výjimkou těch, kteří zaměstnávají méně než 25 zaměstnanců a obce s méně než 5 000 obyvateli; to neplatí, jde-li o obec s rozšířenou působností

b) zaměstnavatelem, který v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnával v průměru nejméně 50 zaměstnanců, nebo

c) zaměstnavatelem vykonávajícím činnost v oblasti finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, daní, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, veterinární ochrany a ochrany spotřebitele.

Vyřešíme Vaše problémy: